HQTS Quality Control

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

Đánh giá môi trường

Đánh giá môi trường là cuộc đánh giá độc lập, nhằm xem xét tình trạng tuân thủ pháp luật và nguyên tắc về môi trường của một tổ chức, doanh nghiệp trong vận hành. Nó đưa ra mức độ thiệt hại mà doanh nghiệp có thể gây ra cho môi trường, xác định các rủi ro ô nhiễm tiềm ẩn cũng như các tác động tương ứng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để giảm thiểu, cải thiện ảnh hưởng của mình lên môi trường.

Đóng một vai trò then chốt trong phát triển bền vững, dịch vụ đánh giá môi trường của HQTS sẽ đánh giá hồ sơ năng lực về môi trường cho doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định về môi trường trong và ngoài nước.

Dịch vụ đánh giá môi trường của HQTS bao gồm:

 • Chất lượng không khí xung quanh
 • Chất lượng không khí trong nhà
 • SPM
 • SO2
 • NOX
 • CO
 • CO2
 • Tiếng ồn nhiệt độ O2

Các dịch vụ đánh giá khác

Need More Information?

   

  * Required fields

  Relevant Services

  News

  Request a Sample Report

  Leave your application to receive a report.